Serbian Association of Dental Implantologist-EDI - European Association of Dental Implantologist
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

8. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

Novi Sad, 13 i 14 maj 2017. godine
Novi Sad, Narodnog Fronta 12 - zgrada NIS-a
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine

Akreditacija: В-971/16-II; А-1-2892/16

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Organizator: STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV SLD-a.

Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija.

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni i Kongres je objavljen u kalendaru medicinskih manifestacija (SPITTA Verlag). Učesnici dobijaju sertifikate i bodove, a sažetci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku sažetaka i radova Šestog Kongresa stomatologa Vojvodine. Prijava učešća za usmene i poster prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 15.04.2017., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


Za 8. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Ilije Ognjanovića 9
E-mail: bkardasevic@gmail.com
            dlvsld@neobee.net


Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti na www.dlvsld.org i www.dlv.org

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 20.04.2017. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • do 15.04.2017. god.       2.500,00 RSD
  • od 30.04.2017. god.       3.000,00 RSD
  • posle 30.04.2017. god.   3.500,00 RSD

Popusti:
- Kolektivne uplate kotizacija na svakih 10 uplaćenih kotizacija dobijaju još 2 kotizacija gratis
- Za studente je, uz indeks, prisustvo predavanjima besplatno
- Stažeri i nezaposleni plaćaju polovinu kotizacije

Uplata se vrši na račun kod Erste bank a.d., broj: 340-11014009-80 za 8. Kongres stomatologa Vojvodine, primalac "Evropa turs" (Za Stomatološku sekciju DLV SLD), Železnička 48, 21000 Novi Sad, a poziv na broj je: BROJ LICENCE. Kopija uplatnice se dostavlja na Email adresu: bkardasevic@gmail.com, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i materijal na sam dan održavanja Kongresa.Uplatnica - primer

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlvsld.org

Tel 1: 062/244 148;
Tel 2: 021/421 649
Predsednik Organizacionog Odbora
Prim. dr Branislav Kardašević

Februar 2017. godine, NOVI SAD

LINKOVI


ZLATNI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR


POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam