Serbian Association of Dental Implantologist-EDI - European Association of Dental Implantologist
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

6. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE EDI

11 i 12 maj 2017. godine
Novi Sad, Narodnog Fronta 12 - zgrada NIS-a
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine

Akreditacija: В-973/16-II

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, STOMATOLOŠKE SESTRE I ZUBNE TEHNIČARE

Organizator: UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI (USSI EDI).

Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja i poster prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Učesnici dobijaju potvrde o učešću, prezentaciji radova, a prezentovani radovi, biće objavljeni u Zborniku sažetaka i radova Petog Kongresa Stomatologa Implantologa Srbije. Prijava učešća za usmene i poster prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 15.04.2017., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


E-mail: zoomar@EUnet.rs


Obrazac prijave za prezentacije se može preuzei ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 20.04.2017. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • do 15.04.2017. god.       2.500,00 RSD
  • od 30.04.2017. god.       3.000,00 RSD
  • posle 30.04.2017. god.   3.500,00 RSD

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija dobijaju se još 2 kotizacija gratis (poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci)
- Za studente je, uz indeks, prisustvo predavanjima besplatno
- Stažeri i nezaposleni plaćaju polovinu kotizacije


Uplata se vrši na račun kod Erste bank a.d. broj: 340-11014008-83,
svrha uplate: 6. USSI EDI Kongres,
primalac: "Evropa turs" 21000 Novi Sad, Železnička 48,
poziv na broj: broj Vaše licence.Uplatnica - primer

Kopija uplatnice se dostavlja na adresu: "Evropa turs", Železnička 48, 21000 Novi Sad, a sa originalom se preuzima identifikaciona kartica i kongresni materijal na sam dan održavanja Kongresa.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Potvrde o učešću se preuzimaju 12. maja (petak) od 12h do 18h.

Sva dodatna obaveštenja naći ćete na sajtu:
www ussiedi.com i
www.dlvsld.org

Predsednik Organizacionog odbora
Dr Zoran Marjanović

Februar 2017. godine, NOVI SAD

LINKOVI


ZLATNI SPONZORSREBRNI SPONZORPOD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV i
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo,
socijalnu politiku
i demografiju